Dziecko transpłciowe

efektywny system wsparcia
w szkole

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do konsultacji zakresu treści poradnika (manuala), wypracowanego w procesie partycypacyjnym (w tym w ramach cyklu tematycznych spotkań roboczych).

Jeśli jesteś osobą zainteresowaną uczestnictwem w konsultacjach, wypełnij bardzo krótką ankietę, która umożliwi Ci dostęp do linku, pod którym mieści się dokumnet, który chcesz skomentować. Podziel się z nami Twoim zdaniem. To ważne.

O PROJEKCIE

(PL)

Celem ogólnopolskiego projektu Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole jest zmniejszenie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami wobec osób LGBTQIA+, głównie transpłciowych, w polskich szkołach (podstawowych i średnich).

Dzięki wypracowaniu specjalnego poradnika oraz szeregu innym działaniom w projekcie, chcemy wesprzeć merytorycznie i koncepcyjnie szkolną kadrę zarządzającą i psychologiczno-pedagogiczną w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań inkluzywnych. W oparciu o doświadczenia szkół islandzkich, co będzie możliwe dzięki współpracy z tamtejszą Rzeczniczką Praw Dziecka, biorąc pod uwagę specyfikę polskiej szkoły, dzięki specjalnie zaprojektowanym na potrzeby projektu badaniom, powstanie narzędzie nie tylko nowatorskie, ale przed wszystkim praktyczne.

Krótkie info o projekcie do pobrania ze strony (pdf).

(ENG)

The goal of this nationwide Polish project: Transgender Child – an effective support system in schools is to prevent and lower the levels of discrimination and violence resulting from prejudices against LGBTQIA+ persons, mostly transgender persons, in Polish (primary and secondary) schools.

With the development of a special guide as well as a number of other activities included in the project, participating organizations want to support school managers and psycho-pedagogical staff – content- and concept-wise – in the process of designing and implementing inclusive solutions. Based on the experience of schools in Iceland, taking into account the very nature of Polish schools and thanks to specially designed studies, the solution that will emerge will be not only innovative but, above all, practical.

ORGANIZACJE REALIZUJĄCE PROJEKT:

ORGANIZACJA LIDERSKA:

Fundacja Psycho-Edukacja
Pokaż więcej

Fundacja Psycho-Edukacja powstała, aby promować zdrowie psychiczne w polskich placówkach oświatowo-wychowawczych. Dziś takich działań brakuje, co jest szczególnie niepokojące w obliczu gwałtownie rosnącego odsetka negatywnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży, w tym samobójstw.

(ENG)

Foundation for Psychoeducation was established in 2019 as a response to a growing number of suicidal behaviors and self-harm cases among children as well as the pressing need to create a better educational environment. More…

ORGANIZACJE PARTNERSKIE:

Rzeczniczka Praw Dziecka Islandii
Pokaż więcej

Rzeczniczka Praw Dziecka Islandii (isl. Umboðsmaður barna; ang. The Ombudsman for Children in Iceland) – prof. Salvör Nordal (profesorka na Uniwersytecie Islandzkim – isl. Háskóli Íslands; ang. University of Iceland).
Islandia to jeden z krajów najbardziej przyjaznych osobom LGBT+, o bogatym doświadczeniu we wdrażaniu rozwiązań inkluzywnych. Ważnym narzędziem w tym zakresie jest podręcznik autorstwa Stephanie Brill i Rachel Pepper, przetłumaczony i dostosowany do realiów islandzkich, który stanowi inspirację dla niniejszego projektu. Publikacja ”Trans barnið – Handbók fyrir fjölskyldur og fagfólk”, wydana w roku 2019, jest wykorzystywana w islandzkich szkołach.
Cenność doświadczeń i wniosków z procesu wdrażania tego podręcznika, pozyskanych dzięki współpracy z islandzką Rzeczniczką Praw Dziecka, posiadającą bogate doświadczenie w kwestii przestrzegania praw młodych osób LGBT+ w szkołach sprawia, że jest ona najodpowiedniejszym partnerem do realizacji niniejszego projektu.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)
Pokaż więcej

WCIES odpowiada m.in. za podnoszenie jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej przedszkoli i szkół; inicjowanie, wspieranie, promowanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych oraz wymiany doświadczeń kadry pedagogicznej.
Uczestnictwo WCIES w niniejszym projekcie gwarantuje eksperckie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych z obszaru podnoszenia wiedzy, rozwijania umiejętności i uwrażliwiania na problematykę związaną z realizacją praw człowieka społeczności LGBT+.
Udział WCIES umożliwi profesjonalną organizację warsztatów konsultacyjno-pilotażowych adresowanych do dyrektorów, kadry dydaktycznej i kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dotarcie z publikacją do dyrektorów wszystkich szkół publicznych w Warszawie.

ELEMENTY PROJEKTU

BADANIA i RAPORT – POLSKA

Badanie społeczne zaplanowane w początkowej fazie projektu będzie miało trzy etapy:

Analiza danych zastanych

Zebranie dostępnych danych dotyczących sytuacji dzieci i młodzieży transpłciowej w Polsce, przegląd badań z ostatnich lat i podsumowanie wybranych wyników.  Identyfikacja  dobrych praktyk w zakresie wsparcia dla dzieci i młodzieży transpłciowej dostępnego w szkołach publicznych.

Zrealizowano.

 

Badanie jakościowe – studia przypadku

Przeprowadzenie wywiadów (indywidualnych lub grupowych) w  dwóch szkołach (publicznych), wybranych  spośród tych,  w których  stosowane są cenne i skuteczne rozwiązania w zakresie wsparcia dla dzieci i młodzieży transpłciowej.  Celem wywiadów (z dziećmi/młodzieżą, rodzicami, kadrą pedagogiczna)  jest opisanie jak funkcjonuje dobry system wsparcia.

Zakończone studium przypadku w szkole podstawowej. Podsumowanie jest konsultowane z uczestnikami_uczestniczkami wywiadów zgodnie z partycypacyjną zasadą prowadzenia badań społecznych.

Studium przypadku w szkole średniej objęło kadrę szkoły. Trwają próby zrekrutowania transpłciowego ucznia lub transpłciowej uczennicy tej placówki.

Badanie jakościowe – wywiady eksperckie

Przeprowadzenie wywiadów z ekspertami_ekspertkami, które posłużą do uzupełnienia informacji o modelu wsparcia, który można określić jako szkoła włączająca dla dzieci i młodzieży transpłciowej.

Wywiady eksperckie są na ukończeniu.

Podsumowaniem tych badań będzie raport dotyczący sytuacji osób transpłciowych w polskich szkołach skupiający się na dobrych praktykach.

—————–

Dziękujemy za obecność na spotkaniu 7 lutego 2023, na którym prezentowane były doświadczenia z badań polskich oraz treść raportu islandzkiego. Ważnym elementem spotkania była dyskusja, stanowiąca kolejną inspirację w procesie prac nad poradnikiem.

Badania realizuje Monika Stec.

Zdjęcie i informacja o osobie realizującej badania w projekcie.

RAPORT – ISLANDIA

Raport przygotowany przez Partnera projektu – Rzeczniczkę Praw Dziecka Islandii. Raport ten będzie poruszał problematykę tworzenia szkoły inkluzywnej dla dzieci i młodzieży transpłciowej na przykładzie doświadczeń islandzkich.

Dzięki merytorycznym spotkaniom oraz bliskiej współpracy islandzkiej Rzecznik Praw Dziecka z osobami odpowiedzialnymi za organizację i przeprowadzenie badań w Polsce oraz za wypracowanie polskiego poradnika, możliwe będzie takie opracowanie raportu, by był on jak najbardziej przydatny do innych działań w projekcie.

Wkrótce dostępny.

PORADNIK I REKOMENDACJE

Poradnik dla kadry zarządzającej i psychologiczno-pedagogicznej to wyjście naprzeciw potrzebom tego środowiska. Bazując na rzetelnej analizie obowiązujących w Polsce rozwiązań i status quo, wypracowany zostanie zbiór rozwiązań, którego celem jest efektywne wsparcie polskiej szkoły po to, by była ona wolna od przemocy i umiała profesjonalnie włączyć i wesprzeć osoby transpłciowe.

Koordynacją merytoryczną poradnika zajmuje się Dominika Sadowska.

Pokaż więcej

Przy wypracowywaniu poradnika istotne będą odniesienia do najlepszych doświadczeń systemowych i instytucjonalnych Islandii. Dzięki nawiązaniu partnerstwa z Rzeczniczką Praw Dziecka Islandii, dysponującej wiedzą i sprawdzonymi metodami działań we wspomnianym obszarze oraz polskim badaniom i kilku etapowemu procesowi konsultacji polskiego poradnika, będzie on nie tylko nowatorskim i potrzebnym narzędziem inkluzji, ale również dobrze przystosowanym do warunków polskiej szkoły.
Dzięki zamieszczeniu materiału na stronie internetowej projektu, stronach lidera i polskiego partnera projektu oraz wybranych organizacji pozarządowych, wypracowany poradnik będzie łatwo dostępny dla dyrektorów_ek szkół i dla poradni psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju.
Integralną częścią poradnika i jednym z efektów prowadzonych badań będzie wypracowanie rekomendacji dla organów prowadzących szkoły (ze skupieniem się na organach samorządowych), dotyczących działań w kierunku urzeczywistniania założeń placówki trans inkluzywnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Dziękujemy za spotkanie 11 października 2022, dotyczące projektowania szkoły włączającej dla dzieci i młodzieży transpłciowej, w tym niebinarnej, wszystkim osobom obecnym na nim. Dziękujemy za cenne i pomocne uwagi.

Wszystkim osobom uczestniczącym w cyklu tematycznych spotkań roboczych serdecznie dziękujemy!

8 lutego 2023 –  INKLUZJA OSÓB TRANSPŁCIOWYCH I NIEBINARNYCH.

15 lutego 2023 – POTRZEBY UCZNIÓW I UCZENNIC TRANSPŁCIOWYCH A REALIA POLSKIEJ SZKOŁY.

23 lutego 2023 – KULTURA WŁĄCZAJĄCA.

1 marca 2023 – BAZA INFORMACJI NT. TRANSPŁCIOWOŚCI.

Przed nami konsultacje wypracowanego w tym procesie zakresu poradnika.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Zwieńczeniem działań będzie międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt z udziałem Rzeczniczki Praw Dziecka Islandii, na której zaprezentowane zostaną oba raporty oraz poradnik.

Częścią konferencji będzie warsztat pilotażowo-wdrożeniowy na temat tworzenia placówki bezpiecznej i inkluzywnej oraz webinarium „Jak oraz w jakim celu korzystać z poradnika?”, które w formie nagrania będzie dostępne na stronie www projektu.

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA   

  KONTAKT

  KOORDYNATORKA PROJEKTU:

  Aleksandra Wardak

    a.niedzwiedzka-wardak@fundacjapsychoedukacja.pl

  KOORDYNATORKA DS KOMUNIKACJI:

  Małgorzata Sójka

    m.sojka@fundacjapsychoedukacja.pl

  Polityka prywatności

  Skip to content